ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางภัคฐ์พิชา นนทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0837382559
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
49/2 ซอยแจ้งสนิท 5 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 คบ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
2554 ศษ.ม การบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537-2554 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา จ.ศรีสะเกษ อ.1 ระดับ 3 - ค.ศ. 3
2554-2555 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ช่วยราชการ
2555-2560 โรงเรียนนารีนุกูล 102 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ครู คศ 3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล