ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0892810891
อีเมล์ : kag.wanphen@gmail.com
ที่อยู่ :
452 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทม. / ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาโท (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิชาเอกการบริหารการศึกษา
2538 ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วิชาเอกภาษาอังกฤษ
2532 มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
2528 มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29 พฤษภาคม 2538 โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ กรมสามัญศึกษา อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 สิงหาคม 2550 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่-ม่วง(คุรุราษฎ์รบำรุง) อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สพท.ศก.4 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 ตุลาคม 2551 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 ตุลาคม 2555 โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 ตุลาคม 2558 โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สพม. เขต 29 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลแห่งคุณภาพ OBEC QA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครูประจำปี พ.ศ. 2562
3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สบมท.)
4 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 จากสมาคมรองผุ้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
5 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ของสำนักงานคุรุสภา ประจำปี 2554
6 ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่นกระทรวงศึกษาธิการ กรุงโตเกียว มูลนิธิ Japan Foundation 2017
7 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
8 รองผู้อำนวยการดีเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช 2560
9 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเยี่ยม
10 เหรียญทอง OBEC AWARD ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2559