ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องเรียนพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางธิดารัตน์ แก้วภมร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
รองหัวหน้าสำนักงานห้องเรียนพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 045255862
อีเมล์ : thidarat.58@gmail.com
ที่อยู่ :
2/2ซอย7 ถนนอุบล-ตระการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ปริญญาตรี/ศศ.บ. วิทยาลัยครูอุบลราชธานี/สาขาการจัดการทั่วไป
2549 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2536-2537 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ อาจารย์1 ระดับ3
2537-2540 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก้ จ.อุบลราชธานี อาจารย์1ระดับ4
2540-2547 โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อาจารย์2ระดับ6
2547-2560 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เป็นวิทยากรโครงการเปิดโลกอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
2 เป็นวิทยกรการอบรมเชิงปฏิบัติการบัญชีสำหรับงานย่อย พ.ศ.2515