ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนวการศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : อรมัย ประทุมมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0989962508
อีเมล์ : Aramaipr@gmail.com
ที่อยู่ :
219 หมู่ 12 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 ศศ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2531 ค.บ.การแนะแนว วิทยาลัยครูมหาสารคาม
2528 ป.กศ.ชั้นสูง วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
2526 ม.ศ.๕ เบ็ญจะมะมหาราช
2524 ม.ศ.๓ โรงเรียนอุบลวิทยาคม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนนารีนุกูล ครู อันดับ ค.ศ.๓ ชำนาญการพิเศษ
2533-2559 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา อ.1,อ.2,ชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ
20 พฤษภาคม 2528 โรงเรียนเมืองกาฬสินธู์ ครู 2
29 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนนารีนุกูล ครู อันดับ ค.ศ.๓ ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล