ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-247-4949
อีเมล์ : chanpracham2561@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล