ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานราชการ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุรชัย อมรวงค์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (สังคมศึกษา)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ประวัติศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล