ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งาน IS

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจรุงจิตต์ โลมรัตน์
ตำแหน่ง : ครูคศ.3 (ครูชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS )
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8421752
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
2527 อนุปริญญา / ประกาศนียบัตรวิชากการศึกษาชั้นสูง (ป.กศสูง) วิทยาลัยครูครูอุบลราชธานี
2532 ปริญญาตรี /ครุศาสตรบัญฑิต (ค.บ.) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
2559 ปริญญาโท / ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปีพ.ศ.2529 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ครู 2
2532 ปฏิบัติราชการช่วยราชการโรงเรียนนารีนุกูล อาจารย์ 1
2532-2536 ปฏิบัติราชการช่วยราชการโรงเรียนนารีนุกูล อาจารย์ 1 ระดับ 4
พ.ศ.2537-2538 โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 4, 5
1 ต.ค. 2539 - 1 เม.ย. 2545 โรงเรียนนารีนุกุล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราธานี อาจารย์ 2 ระดับ (6) 5
1 ต.ค.2545 - 1 ต.ค.2547 โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ 2 ระดับ 7
1 ธ.ค.2547 - 1 ต.ค.53 โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ครู วิทยฐานะ ครู ชำนาญการ
8 ก.ย.2553 - ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ครู วิทยฐานะ ครู ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การศึกษาค้นคว้าและการรู้สารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1