ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มสำหรับนักเรียนด้วยการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

โครงการค่ายภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มสำหรับนักเรียนด้วยการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560
(Intensive Japanese Camp for Students through Project-based Learning 2017)
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มสำหรับนักเรียนด้วยการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560  (Intensive Japanese Camp for Students through Project-based Learning 2017)จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านสวนคุณตารีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นสากลในผู้เรียน  ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรียนรู้ การเป็นผู้นำและผู้ตามและการทำงานเป็นทีม  รวมถึงการมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเต็มใจเล็งเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขอันเป็นคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นสำหรับสังคมในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างภูมิภาค

รวมภาพเพิ่มเติม...https://goo.gl/WWQXNE

รวมภาพพิธีปิด...https://goo.gl/ZH63Iz

โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2560,13:55   อ่าน 1432 ครั้ง