ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีกำหนดการจัด โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนชั้นม. 1 และม. 4 วันที่ 13 - 14 ก.พ.2566 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรมสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุม 113 ปีนารีนุกูล โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,08:58   อ่าน 299 ครั้ง