ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนรู้โครงงาน
วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2562 กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนรู้โครงงาน ให้กับคณะครูห้องเรียนพิเศษและโรงเรียนเครือข่าย วิทยากรโดย รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2562,10:54   อ่าน 158 ครั้ง