ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ห้องเรียนพิเศษECP,EMSP,ESP และ วคทส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
ห้องเรียนพิเศษECP,EMSP,ESP และ วคทส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนในการชี้แจ้งแนวทางพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนอันส่งผลต่อบุตรหลานด้านผลการเรียนการสอน ด้านความประพฤติ ตลอดจนร่วมหารือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมความสามารถของนักเรียน โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูและผู้ปกครองหาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองการปูองกันแก้ไขและพัฒนานักเรียนจึงกำหนดการประชุม ณ หอประชุม ๑๑๓ ปี นารีนุกูล  <<<<รวมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...>>>>
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2560,16:48   อ่าน 492 ครั้ง