ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมการวัดและประเมินผลผู้เรียนในโลกยุคใหม่ของการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 : Assessment of Students in the

การวัดและประเมินผลผู้เรียนในโลกยุคใหม่ของการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
Assessment of Students in the New World of 21st Century Learning
                วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนนารีนุกูล โดยงานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู ร่วมกับกลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 "การวัดและประเมินผลผู้เรียนในโลกยุคใหม่ของการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 : Assessment of Students in the New World of 21st Century Learning" โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาแนวทางการวัดและประเมินผลผู้เรียนแนวใหม่  และพัฒนาทักษาะวิชาชีพครูมุ่งสู่การเป็นครูมืออาชีพ สนองมาตรฐานการศึกษาด้านครูมาตรฐานที่ 7 ตัวชี้วัดที่ 5

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ==>https://goo.gl/CJ56rI 

โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2560,12:37   อ่าน 846 ครั้ง