ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารเผยแพร่
>แบบเสนอเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน 123306
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ข้อมูลความเชื่อมโยงจัดทำแผน 2563 18/03/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 34.09 KB 123264
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ 18/03/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 125833
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 2563 18/03/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 32.68 KB 123345
แบบวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาองค์กร 18/03/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.42 KB 123235
ตารางความเชื่อมโยงนโยบายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 โรงเรียนนารีนุกูล 18/03/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.61 KB 123316
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 124385
แบบวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาองค์กร Word Document ขนาดไฟล์ 18.42 KB 123238
แบบเขียนโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 27.07 KB 123402
ตารางความเชื่อมโยงนโยบายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 โรงเรียนนารีนุกูล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.91 KB 123325
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 123436
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 169.5 KB 123258
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 109 KB 123530
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 162 KB 123644
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บัตรตรวจคุณลักษณะอันพึงประสงค์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.35 KB 41240
>ระบบรายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม 123277
บัตรตรวจคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.1 KB 123556
เอกสาร งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(แบบ นน ต่างๆ) ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 852.1 KB 123449
คู่มือครูที่ปรึกษา งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 125356
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบสำรวจภาระงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.45 KB 123444
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 180.16 KB 123336
แบบฟอร์มโครงการหลักสูตรกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 125244
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม(หลักสูตร) Word Document ขนาดไฟล์ 16.92 KB 123358
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน(หลักสูตร) Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 123401
ตารางกำหนดอัตราส่วนคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 14.72 KB 123323
>แบบฟอร์ม_คำอธิบาย+โครงสร้างรายวิชา+วิเคราะห์ผลการเรียนรู้... 123368