ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารเผยแพร่
>แบบเสนอเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน 146510
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ข้อมูลความเชื่อมโยงจัดทำแผน 2563 18/03/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 34.09 KB 146440
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ 18/03/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 151020
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 2563 18/03/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 32.68 KB 146529
แบบวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาองค์กร 18/03/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.42 KB 146400
ตารางความเชื่อมโยงนโยบายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 โรงเรียนนารีนุกูล 18/03/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.61 KB 146496
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 147562
แบบวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาองค์กร Word Document ขนาดไฟล์ 18.42 KB 146409
แบบเขียนโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 27.07 KB 146576
ตารางความเชื่อมโยงนโยบายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 โรงเรียนนารีนุกูล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.91 KB 146486
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 146609
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 169.5 KB 146422
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 109 KB 146694
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 162 KB 146827
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บัตรตรวจคุณลักษณะอันพึงประสงค์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.35 KB 64608
>ระบบรายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม 146461
บัตรตรวจคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.1 KB 146786
เอกสาร งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(แบบ นน ต่างๆ) ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 852.1 KB 146681
คู่มือครูที่ปรึกษา งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 148844
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบสำรวจภาระงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.45 KB 146618
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 180.16 KB 146521
แบบฟอร์มโครงการหลักสูตรกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 148874
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม(หลักสูตร) Word Document ขนาดไฟล์ 16.92 KB 146527
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน(หลักสูตร) Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 146578
ตารางกำหนดอัตราส่วนคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 14.72 KB 146504
>แบบฟอร์ม_คำอธิบาย+โครงสร้างรายวิชา+วิเคราะห์ผลการเรียนรู้... 146569