รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
กำกับติดตามการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของ โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้นกำกับการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด  โดยแจ้งผ่านวาระการประชุมกรรมการบริหารนารีนุกูล  ในช่วงเดือนสิงหาคม(ภาคเรียนที่ 1) และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์        (ภาคเรียนที่ 2)