แผนดำเนินงานประจำปี

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (ปีการศึกษา 2564-2566)เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาเพื่อนำเป็นแผนแม่บทในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา