แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี         จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียน โดยใช้พิจารณาจัดทำตามกรอบของนโยบายและยุทธศาสตร์ และแผนงานต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2451-2580) ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   กลยุทธ์และเป้าประสงค์ของโรงเรียน เพื่อนำเป็นแผนแม่บทในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา