รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- ผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคของโครงการ
- งานแผนงานจัดทำรายงานการดำเนินการแผนโครงการ ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน