ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

นางพิราวรรณ เรียนวิริยกิจ
นายกนารีนุกูลสมาคม

ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำ
อุปนายกสมาคม คนที่ 1

ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี
อุปนายกสมาคม คนที่ 2

นางพรรณทิพา สุขวรรณ
อุปนายกสมาคม คนที่ 3

นางสิรินีย์ บุญหมั่น
กรรมการกลาง

นางเลิศลักษณ์ กฤตเวทิน
กรรมการกลาง

นางราตรี บุญอ่อน
กรรมการกลาง

นางอุรวรรณ ส่งเสริม
กรรมการกลาง

นางสมถวิล ทวีสุข
กรรมการกลาง

นางสาวปิยวรรณ โกมลวิชญ์
เหรัญญิก

นางฐานิสร์สุภางค์ บวรวงศ์พิทักษ์
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางเปรมจิตร ฤทธิทิศ
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสริตา ปรีดาสันต์
ปฎิคม

นางณัฐรดา โพธิบาย
ผู้ช่วยปฏิคม

นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี
ผู้ช่วยปฏิคม

นางจุไรรัตน์ หลักชุม
นายทะเบียน

นางสาวเมตตา ไชยศรี
ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางวิไลวรรณ มีศรี
ประชาสัมพันธ์

นางสาวพัทธารา นาสารีย์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นางจินตนา ทองแจ่ม
เลขานุการ

นางเพ็ญประภา ฐานานุศักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ