ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

นายประหยัด หลักรัตน์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนารีนุกูล

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นาวาอากาศเอกบุญมี สุปรียชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

พ.ต.ท.ถวัลย์ บุญภักดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวัฒนา วงษ์ทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพรินทร์ ภานานันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

พระเทพวราจารย์
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

พระวิโรจน์รัตโนบล
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางเพ็ญประภา ฐานานุศักดิ์
ผู้แทนศิษย์เก่า

นางพิราวรรณ เรียนวิริยกิจ
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นางกัญญา พรรณภพ
ผุ้แทนผู้ปกครอง

ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ผู้แทนครู

ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล