ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องเรียนพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธิติวุฒิ วิทยเจษฎา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 099-8266396
อีเมล์ : edtdmbet@hotmail.com
ที่อยู่ :
97/350 หมู่ 2 ถนนอุปลีสาน ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล