ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานราชการ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปนิดา สนิทนวล
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาตรี /บธ.บ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
25 กันยายน 2560-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล