ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรอุมา จิตตัง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0902455505
อีเมล์ : porn-uma.jed56@ubru.ac.th
ที่อยู่ :
143 หมู่ 6 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2561 คบ. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2561 โรงเรียนนารีนุกูล ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล