ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอังสนา หาริวร
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0862453875
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
510 หมู่ 11 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2517 ป.7 เทศบาล2 (อ่อนอุทิศ) จ.สงขลา
2522 ม.ศ.5 วรนารีเฉลิม จ.สงขลา
2524 ก.ศบ. /ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.สงขลา
2555 ศษ.ม / หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2526-2537 โรงเรียนสมเด็จ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3
2537-2550 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม จ.ศรีสะเกษ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
2551-2560 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ จ.อุบลราชธานี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
2560 โรงเรียนนารีนุกูล ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล