ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเกศราทิพย์ กุมภิโร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0868671717
อีเมล์ : ketsarazaa@gmail.com
ที่อยู่ :
255 ถ.สถลมาร์ค ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. 2559 ปริญญาตรี/บธ.บ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / คณะบริหารศาสตร์ / ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
พ.ศ.2553 ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2559 - พ.ศ.2560 โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล