ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญญาพัชร ทองอ่อน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลป
เบอร์โทรศัพท์ : 0614911554
อีเมล์ : puialoha@gmail.com
ที่อยู่ :
212 ม.2 ซ.สมเด็จ 9 ถ.สมเด็จ ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธษนี 34000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล