ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธเนศ สีตะริสุ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและสารสนเทศโรงเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ปริญญาตรี (ค.บ.) ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2559 - 2560 โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและสารสนเทศโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล