ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปัทมา สายบุปผา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3 มิถุนายน 2559 โรงเรียนนารีนุกูล เจ้าหน้าที่
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล