ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยธิดา แสงทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551- ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล