ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเอริน บุญรมย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0848872008
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
211/66 ม.18 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล