ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สมาคมผู้ปกครองและครู

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกามนิตย์ พาภักดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ คนที่ 4
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศึกษาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0818778740
อีเมล์ : kamanit@narinukun.ac.th
ที่อยู่ :
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล