ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สมาคมผู้ปกครองและครู

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : เรืออากาศโทประสิทธิ์ชัย จุ้ยมิน
ตำแหน่ง : กรรมการกลาง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารทรัพยากรมนุษย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0922625258
อีเมล์ : Juimin0722@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล