ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สมาคมผู้ปกครองและครู

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นาวาอากาศเอกบุญมี สุปรียชาติ
ตำแหน่ง : อุปนายกสมาคม คนที่ 2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : รัฐศาสนศาสตร์(รปศ.)
เบอร์โทรศัพท์ : 0872418095
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล