ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางปุณิกา นวะแก้วการุณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0823663790
อีเมล์ : sompongtaruwan@gmail.com
ที่อยู่ :
715 หมู่ 23 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล