ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนวการศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางยุพาพร โพธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0895786899
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
93/3 หมู่ที่ 4 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2357 ค.บ. วิทยาลัยครูอุบลราชธานี/คหกรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
08.30-16.30 น. โรงเรียนนารีนุกูล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
08.30-16.30 น. โรงเรียนนารีนุกูล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล