ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐณิช อังควณิช
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0909641193
อีเมล์ : nattanich.ang@gmail.com
ที่อยู่ :
198 หมู่ 15 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2560 ปริญญาตรี ศึกษาศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
2555 มัธยมศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล