ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สมาคมผู้ปกครองและครู

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสายรุ้ง กิจตรงศิริ
ตำแหน่ง : นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนนารีนุกูล
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาเอก : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0818788782
อีเมล์ : Kt_md@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล