ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปฏิพล สุขเกษม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : xx-xxxx-xxxx
อีเมล์ : patipon1986@gmail.com
ที่อยู่ :
xx-xxxx-xxxx
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2556 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต การปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 - ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการคืนครูให้โรงเรียน (ครูธุรการ)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล