ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : แก่นจันทน์ แสนทวีสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0892830700
อีเมล์ : hs3_gzl@hotmail.com
ที่อยู่ :
128/1 ซอยชยางกูร/ๅ ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) และเหรียญจักรพรรดิมาลา(ร.จ.พ.)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2517 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใบสุทธิ โรงเรียนบ้านเหนือเขมราฐ(ปัจจุบันคืออนุบาลบ้านเหนือ)
2520 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนเขมราฐ
2525 ชั้นมัธยมศึกษาปี 5 (ม.ศ.5) โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
2530 ปริญญาตรี /ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2530-2550 โรงเรียนบ้านหนองแปก ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณพริก จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ3 - ครู ชำนาญการพิเศษ
2550-2554 โรงเรียนอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ครู ชำนาญการพิเศษ
2554-2559 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ครู ชำนาญการพิเศษ
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราธานี ครู ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรอาเชียนประจำปี 2559 ในระดับดีเยี่ยม จาก_สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2559
2 รางวัลครูผู้สอนผ่านระบบ DLIT (รุ่นที่1ปทุมพิทยาคม) จาก_สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2558
3 ครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครูประจำปี 2557กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จาก_สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
4 รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับม.ต้นการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา2555-2559
5 รางวัลครูที่ปรึกษาชมรมต้นกล้าฯดีเด่น (กล้าแผ่นดิน) ปีการศึกษา 2554 ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศณษฐกิจพอเพียง จาก_เครือข่ายเพื่อนคุณธรรม
6 รับรางวัลระดับดีประเภทโครงงานนักเรียน ภายใต้โครงการอิ่มบุญ ปีการศึกษา 2555 จาก_วุฒิสภา
7 วิทยากรนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการนิเทศภายในและการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามโครงการยกระดับครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ "ผู้บริหารยุคใหม่ไทยเข้มแข็ง" ปีการศึกษา 2553 ของ_สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
8 ครูผู้ควบคุมนักเรียนแข่งขันการประกวดภาพยนต์สั้นชั้นม,1-ม.6ประเภททีม 5 คน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา 2552
9 วิทยากรอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปี 2552 ของ_สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
10 ครูผู้นำและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น ปี2550 ตามมาตรฐานวิชาชีพของการพัฒนาวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ปรากฏผลเชิงประจักรยิ่ง จาก_เลขาธิการคุรุสภา