ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนวการศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจงรักษ์ ผ่องโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : จิตวิทยาและการแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 0898456815
อีเมล์ : ning5600@hotmail.com
ที่อยู่ :
399/102 หมู่12ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ปริญญาตรี/คบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/จิตวิทยาการแนะแนว
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
08.30-16.30 น. โรงเรียนนารีนุกูล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล