ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางแก้วตา ชาวไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0897192614
อีเมล์ : kpaengma@yahoo.com
ที่อยู่ :
383/3 ถนนบูรพาใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาโท/ศศ.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2531 ปริญญาตรี/กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29 กันยายน 2559 โรงเรียนนารีนุกูล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล