ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกนกภรณ์ อมรสิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0881183233
อีเมล์ : Wilawan_amon@hotmail.com
ที่อยู่ :
172 หมู่ 12 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ปริญญาตรี ครุศาสตร์ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี สังคมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2523 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ครู 2 ระดับ 2
2529 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ 4
2538 โรงเรียนนารีนุกูล อาจารย์ 1 ระดับ 5
2560 โรงเรียนนารีนุกูล ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล