ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องเรียนพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางภัคพิชา สุวรรณเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานห้องเรียนพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สถิติประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ : 0817091658
อีเมล์ : pakpichaj@narinukun.ac.th
ที่อยู่ :
252/1 ม.7 ซอยสมเด็จ 3 ถนนสมเด็จ ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.)สถิติประยุกต์ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
2541 ปริญญาตรี ค.บ. (ครุศาสตร์บัณฑิต ) วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2538-2544 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2545-2559 โรงเรียนนากระแซงศึกษา อำเภอเดชอุดม จุังหวัดอุบลราชธานี ครู คศ. 3
2559-2560 โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ครู คศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ทวิตติยาภรณ์ ช้างเผือก
2 รางวัลหนึ่งแสนครูดี