ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเศวตกนิษฐ์ ศรีสนาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0857787941
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
2553 กศ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537 โรงเรียนโนนสว่างประชาสรรค์ อ. 1 ระดับ 3
2540 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม อ.1 ระดับ 4
2549 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ช่วยราชการ
2554 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คศ 3 ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนึ่งแสนครูดี