ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายนราธิป ประสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0885813086
อีเมล์ : ืnaratipprasomboon12345@gmail.com
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 3 ซอยธรรมวิถี 12 ถนนธรรมวิถี ตำบลในเมือง อำเภอในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องราช : ยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์ (ท.ม.)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาโท (การศึกษามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา(สาขาชีววิทยา)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
เริ่ม24 กรกฏาคม 2540-2560 โรงเรียนนารีนุกูล (ปัจจุบัน) ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล