ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายประจักษ์ นนทะภา
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0859295012
อีเมล์ : Prajak-Nontapa04@hotmail.com
ที่อยู่ :
32/2 ซอยชยางกรู34 ถนนชยางกรู ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : จักรพรรดิมาลา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2510-2514 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญ วังหน้าผา / ประถมศึกษาตอนต้น
2515-2517 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านนำ้คำ/ประถมศึกษาตอนปลาย
2518-2522 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น/ประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุดมวิทยา/มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
2523-2524 ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูอุดรธานี
2525-2527 ปริญญาตรี/ศษ.บ.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร/ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2524 -2526 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา อ.เมือง จ.อุดรธานี ครู 2 ระดับ 2
2527-2530 โรงเรียนกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี อาจารย์1
2527-2530 โรงเรียนกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี อาจารย์1
2531-2547 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 2 ระดับ 7
2547-2552 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ครูชำนาญการ
2553-2560 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล