ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพีรวิชญ์ สุทธิทรัพย์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นวัตกรรมเเละคอมพิวเตอร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0864619281
อีเมล์ : phirawich.sed54@ubru.ac.th
ที่อยู่ :
45 ม.9 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จัวหวัดอุบลราชธานี 34000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ครุศาสตร์ นวัตกรรมเเละคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พฤษภาคม 2559 - มีนาคม 2560 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ครูอัตราจ้าง
เมษายน2560-กันยายน2560 โรงเรียนนารีนุกูล พนักงานราชการตำเเหน่งครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล