ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องเรียนพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธเนศ สีตะริสุ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นวัตกรรมเเละคอมพิวเตอร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ครุศาสตร์ นวัตกรรมเเละคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2559 - 2561 โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและสารสนเทศโรงเรียน
พ.ศ.2561 โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล