ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ รต. เทพเทวัน ศรีหะจันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0935280477
อีเมล์ : thepthewan.s@gmail.com
ที่อยู่ :
30 หมู่ 1 บ้านดู่ ต.ประดู่ อ.สำโรงงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล