ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววิไล แก้วลา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป (4 ปี)
เบอร์โทรศัพท์ : 0818777746
อีเมล์ : dear2550@hotmail.com
ที่อยู่ :
54 ถนนชยางกูร ซอยชยางกูร 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน 34100
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2528-2535 โรงเรียนอำนาจวิทยาคม ครู 1 ระดับ 1- อาจารย์ 1 ระดับ 3
พ.ศ. 2535-2540 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 2 อาจารย์ 2 ระดับ 7
พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ครู วิทยฐะนครูะชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล