ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนวการศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสินีนารถ ชนะรัตนุบล
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0899480819
อีเมล์ : sineenart33@gmail.com
ที่อยู่ :
3 ซอยบูรพานอก 2/3 ถนนบูรพานอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ปริญญาตรี / บธ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง /สาขา บริหารธุรกิจ
2549 ปริญญาบัณฑิต/ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2529 โรงเรียนจันทรุเบกษานุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด อาจารย์ 1 ระดับ 3
2530 โรงเรียนนารีนุกุล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล