ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจิราวรรณ ภูติจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0896306607
อีเมล์ : jiravan1957@gmail.com
ที่อยู่ :
399/11หมู่11ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2523 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
2523 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
18พ.ค.2559 - ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล